ความหมาย SME

    วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่กิจการเกิดจากการผลิตสินค้าและบริการอันเนื่องมาจากทักษะ
ที่หลากหลายเป็นหัวใจ (Unique Skill Driven Product) มีกระบวนการผลิตอันยืดหยุ่น สอด
คล้องกับวิถีของคนในชุมชนและความต้องการในตลาดโลก โดยใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ในประเทศและ
ไม่พึ่งพาโรงงานหรือกิจการขนาดใหญ่ ซึ่งผลผลิตของสินค้า และบริการนั้นได้มาตรฐานสากล และ
สามารถสร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยใช้ทุนประกอบการไม่มาก หรือใช้เงินในขอบเขต
ที่ไม่เกินความสามารถของสถาบันการเงินในปัจจุบันจะรับได้
    วิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่ว่านี้มีทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการบริการ ซึ่งฝัง
ตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในชนบทและในเมือง อาศัยแรงงานจากชุมชนในเขตหรือใกล้
เคียงกับที่ตั้งของกิจการ    ซึ่งจะเกื้อกูลให้ชุมชนเลือกกระบวนการสร้างความมั่งคั่งได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละชุมชนที่สำคัญ SME จะเป็นเครื่องมือของชุมชนในการเลือกเข้าสู่โลกาภิวัฒน์(Global-
ization) ได้ตามความถนัด   โดยไม่ถูกโลกาภิวัฒน์ กำหนดบทบาทอย่างในอดีต รวมทั้งเป็นกลไก
รองรับ (Shock Absorber) ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
    นิยามของ SME ในประเทศไทย
    นิยามของ SME ในต่างประเทศ

 

--- 3 มิถุนายน 2542 ---